piątek, 6 września 2013

Motyw Holocaustu Prezentacje maturalne Motyw Holocaustu - Prezentacje maturalne

Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!
Analizując teksty literackie XX wieku, przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu
Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu i współczesnej
Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej Odpowiedz na pytanie i omów problem na podstawie wybranych dzieł
Bezradność słowa wobec rzeczywistości okupacji
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory(np. Borowski, Czapski, Grudziński, Moczarski, Nałkowska i in.)
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
Człowiek XXw. w systemach totalitarnych-faszyzmu i stalinizmu. Omów
Czy człowiek jest mocny Postawy ludzi wobec okrucieństwa II Wojny Światowej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykł
Do jakich refleksji nad losem człowieka uwikłanego w historię skłoniła Cię literatura lagrowa i łagrowa Odwołaj się do 3-4 utworów
Doświadczenie Holocaustu - świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach
Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie.
Dziecko w obliczu holokaustu.
Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry
Holocaust i jego literacka dokumentacja. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty.
Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich
Holocaust- Omów na wybranych przykładach w literaturze i filmie.
Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany
Holocaust w literaturze polskiej po II wojnie światowej. Omów i przedstaw na wybranych przykładach.
Holocaust w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach
Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
Holocaust z punktu widzenia kata i ofiary. Omów problem na wybranych utworach
Holokaust  w  różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł sztuki
Holokaust i antysemityzm w literaturze. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie
Holokaust w Auschwitz-Birkenau jako temat literacki. Omów problem analizując wybrane utwory
Holokaust w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
Holokaust w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposób przedstawienia problemu zagłady Żydów w wybranych dziełach.
Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych
Holokaust widziany oczyma kata i ofiary
Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
Jak literatura przedstawiła problem holokaustu? Omów na wybranych przykładach dzieł.
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
Literackie obrazy polskich zrywów narodowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie,   analizując wybrane utwory.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka. Rozwiń na wybranych przykładach.
Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
Literackie wizje losów ludzkich w warunkach obozowych. Zaprezentuj na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
LITERATURA WOBEC OŚWIĘCIMIA. PRZEDSTAW ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH JAK LITERATURA +PPT
Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie z XX wieku, przedstaw różne postawy bohaterów , ich wybory , decyzje.
Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
Męczennictwo i zagłada Żydów w ujęciu literatury i filmu. Rozwiń temat na wybranych fragmentach
Motyw holocaustu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie- przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady
Motyw totalitaryzmu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim jest totalitaryzm i postawy człowieka i pisarzy wobec niego.
Na podstawie 3 utworów przedstaw różne ujęcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Na przykładzie dzieł literackich i filmowych omów różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu
Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku.
Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje
Obóz jako autonomiczny system społeczny- jego reguły i obyczaje.
Obóz, jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o literaturę lagrową i łagrową
Obraz getta Warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą treść utworów
Obraz hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w literaturze i filmie. omów na przykładach
Obraz holocaustu w literaturze polskiej
Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze.
Obraz życia w niemieckich obozach. Odwołując sie do wybranych utworów z literatury polskiej omów zagadnienie
Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i na Zachodzie. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, fil. i dok.
Omów podobieństwa i różnice między sowieckimi i nazistowskimi obozami koncentracyjnymi
Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich ujęcia.
Omów sposoby ukazania hitleryzmu w polskiej literaturze współczesnej. Odwołaj się do utworów Zofii Nałkowskiej, Tadeusza ….
Omów zjawisko holocaustu w oparciu o literaturę, film i inne dziedziny sztuki.
Oto jest dziwne opętanie człowieka przez człowieka obrazy systemów totalitarnych w literaturze.  Omów, analizując wybrane przykłady dzieł
Państwo zbrodniczego systemu. Omów znaczenie motywu na wybranych przykładach
Poezja wyrazem sprzeciwu wobec władzy i systemu. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literatury powojennej.
Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów
Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów.2
Postawy Polaków wobec Holokaustu na podstawie wybranych dzieł literackich oraz filmowych.
Problem „człowieka złagrowanego" i „człowieka zlagrowanego" w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w wybranych utworach literackich różnych epok
Problem antysemityzmu i holokaustu w literaturze oraz kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach dzieł.
Problematyka holocaustu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Próby ocalenia człowieczeństwa w obliczu zagrożenia. Zaprezentuj różne ujęcia tego problemu
Przedstaw formy zniewolenia człowieka obecne w wybranych utworach literatury polskiej i powszechnej.
Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach)
Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu
Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł współczesnej prozy i poezji
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku
Przedstaw różne oblicza totalitaryzmu w literaturze odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w poezji polskiej. omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach.
Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Odwołaj się do  wybranych tekstów literatury i filmów
Różne portrety Niemców w literaturze polskiej. Omów na przykładach z różnych epok
Różne postawy wobec doświadczeń wojenno - okupacyjnych w literaturze XX wieku
Różne sposoby przedstawiania grozy systemu totalitarnego. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł literackich.
Różne sposoby przedstawiania obozów koncentracyjnych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych
Różnorodne oblicza zniewolenia. Omów temat analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej XX wieku
Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku.
Sposoby obrazowania totalitaryzmu w literaturze polskiej i obcej
Świat lagrów i łagrów. Scharakteryzuj i porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistości obozowej  +PPT
Świat odwróconego dekalogu - zilustruj postawę człowieka wobec doświadczeń totalitaryzmu w literaturze XX wieku
Świat przed i po Holocauście.
Świat Totalitarny oczyma twórców kultury XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty kultury.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów. Omów  temat, analizując wybrane utwory literackie
Świat za drutami obozów. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literatury obozowej i łagrowej
Tadeusz Borowski i Gustaw Herling Grudziński : dwie postawy, czy dwie różne koncepcje artystyczne. Omów na podstawie stosownej literatury.
Totalitaryzm jako zagrożenie dla fundamentalnych wartości kultury i cywilizacji.
Totalitaryzm sięga ludzkich dusz. Zanalizuj te słowa w oparciu o wybrane utwory wojenne i okupacyjne.
Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe
Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze, współczesnej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i nowych tematów. Omów na wybranych przykładach
W jaki sposób literatura przedstawia holocaust, przedstawi rożne punkty widzenia (dorosłych dzieci Polaków Żydów po obu stronach muru) odwołaj się do wybranych przykładów
Warunki życia w lagrach i łagrach, omów zagadnienia na przykładach literackich
Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawili problem holokaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.


prezentacje maturalne, gotowe prezentacje maturalne, prezentacje maturalne 2014, motywy literackie,prezentacja, pisanie prac maturalnych, prezentacja maturalna 2014, prezentacje maturalne z polskiego, przykładowe prezentacje maturalne, Jak napisać prezentację maturalną, praca maturalna z polskiego, Gotowe prezentacje maturalne, Gotowa prezentacja maturalna, Przykładowe prezentacje maturalne, Przykładowa prezentacja maturalna, Darmowe prezentacje maturalne, Darmowa praca maturalna, Szybka prezentacja maturalna, ściągnij praca maturalna, praca maturalnaz polskiego, prace maturalnez polaka, prezentacja maturalna 2014,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz